Werkwijze 4KeerWijzer

“Vertel het mij en ik zal het vergeten. Laat het mij zien en ik zal het onthouden. Laat het mij ervaren en ik zal het me eigen maken.” Johann Amos Comenius1592 - 1670 
Aandachtspunten bij ons VierKeerWijzer onderwijs zijn:
- samenwerken
- begrijpend lezen
- woordenschatontwikkeling
- motorische vaardigheden
- reflecteren
- presenteren

Visie:
Onze visie: Leren binnen thema’s; trainen en beleven.
Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context dat aansluit bij de beleving van het kind. Wij willen uitgaan van twee principes: Trainen en beleven.

Onze visie: Leren binnen thema’s; trainen en beleven.
Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context dat aansluit bij de beleving van het kind. Wij willen uitgaan van twee principes: Trainen en beleven.

Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit gebeurt o.a. door herhaling.  Door  observatie, portfoliowerk en kindgesprekken kent de leerkracht het kind, kent het kind zichzelf en kunnen ze samen op zoek naar de strategie die het best past bij het kind teneinde de concrete doelen te halen. Wij zijn er voorstander van om taal, spelling, rekenen, lezen en de begrijpend-lezen-strategieën te trainen. Dit plaatsen wij bij voorkeur niet in een thema.

 

Beleven doen we door het toepassen van het geleerde in een zinvolle en betekenisvolle context van de thema’s. Deze thema’s zijn concreet en compact. Wij bieden  thema’s die vorm gegeven zijn vanuit de drie hoofdgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek. Op de Pacellischool worden de thema’s gekoppeld aan woordenschatonderwijs vanaf groep 1.


img_8120


De vele “bij”-vakken, zoals techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, handvaardigheid, sociale redzaamheid, verkeer, sociaal-emotioneel, dramatische expressie, dans, enz. zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden met de thema’s vanuit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.


Praktijk:

Vanaf groep 3 wordt in de ochtend aandacht besteed aan de basisvaardigheden en in de middag (drie keer per week) in een periode van 3 weken thematisch gewerkt met één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp (bijvoorbeeld: Zuid-Amerika, de Romeinen of dieren in het bos). Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel.
Binnen de thema’s worden drie belangrijke interventies gehanteerd:
  • De groepsgerichte leerkrachtles.
    De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke relaties, voor de persoonlijk diepgang van ieder kind. Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar themales naar aanleiding van de vooraf gestelde leerdoelen: vertelt het verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie, enz.
  • Keuzemomenten.
    Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren.
  • De rijke leeromgeving.
    Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet volstaan met een leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We willen de inrichting en de soorten materialen die de onderbouw heeft doortrekken naar boven! Een zandtafel in groep 8!

 

Vier stappen:
De V van Vragen
Met de vragenwijzer leren kinderen de juiste vragen te formuleren m.b.t. het thema. Die vragen kunnen een plek in de klas krijgen, zo ontstaat de vragenmuur. De kinderen kiezen een voor hen interessante vraag en gaan op zoek naar het antwoord.
De I van Ik
We staan uitgebreid stil bij de voorkennis van de kinderen: “Wat weet ik al?”. Ze weten immers vaak al heel veel van het onderwerp en die kennis kunnen we met elkaar gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen zich zelf de vraag kunnen stellen: “Wat zou ik willen weten?” 
De E van Experimenteren
Er is alle ruimte voor de talenten (intelligenties) van de kinderen zelf. Zij benaderen hun eigen vragen op hun eigen manier. Een rijke leeromgeving is daarbij heel erg belangrijk. Deze rijke leeromgeving wordt ingericht met behulp van 16 kaarten die gebruik maken van de principes van Meervoudige Intelligentie.
De R van Resultaat
Het thema eindigt met het meten van de resultaten. De resultaten zijn de antwoorden op de leervragen gesteld door de leerkracht en de antwoorden op de leervragen die de kinderen zich zelf stelden. De kinderen presenteren hun werk van drie weken aan elkaar.

2013-04-22_14_55_48 (Vikingschilden)

Acht Intelligenties 

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten.

 

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden.

Doen – de lichamelijk-kinestetische intelligentie

Deze kinderen leren door te doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken.

Kijken – de visueel-ruimtelijke intelligentie

Deze kinderen denken in beelden. Het helpt als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Deze kinderen tekenen veel, zijn gevoelig voor kleurcombinaties, kunnen goed kaart lezen, kunnen perspectief zien en kiezen voor een goede lay-out. Ze hebben een levendige fantasie.

Getal – de logisch-mathematische intelligentie

Deze kinderen genieten van sommen en wiskundige vraagstukken. Ze kunnen abstract ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.

Samen – de interpersoonlijke intelligentie

Deze kinderen kunnen zich goed inleven in een ander. Ze hebben een sterke behoefte aan samenwerking. Ze zijn zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Het kind leert door feedback.

Taal – de verbaal-linguïstische intelligentie

Deze kinderen houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten.

Muziek – de muzikaal-ritmische intelligentie
Deze kinderen genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek helpt hen teksten beter te onthouden. 
Ik – de intrapersoonlijke intelligentie
Deze kinderen houden van stilte en alleen zijn. Ze denken na over zichzelf, ze filosoferen over meningen en opvattingen. Ze betrekken zaken vaak op zich zelf om daarna in te kunnen voelen wat een ander doormaakt. Dit kind vraagt vaak meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij/zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken. 
Natuur – de naturalistische intelligentie
Deze kinderen zijn zeer geïnteresseerd in planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren.  

Klasse(n)Advies

Marco Bastmeijer

Email: info@vierkeerwijzer.nl

Telefoon:
06 13 23 63 69
vanuit buitenland
+31 6 13 23 63 69

Postadres:
Schweitzerweg 17
7242 HN Lochem
Nederland

Klasse(n)Advies is het bedrijf van Marco Bastmeijer.
Marco Bastmeijer is zelf afkomstig uit de onderwijspraktijk. Na jarenlang als leerkracht, IB-er en directeur te hebben gewerkt werd hij trainer en coördinator bij SON Opleidingen. Binnen dit nascholingsbedrijf was hij verantwoordelijk voor diverse managementopleidingen en was hij de ontwikkelaar van de studiedagen waarin meervoudige intelligentie centraal stond. In 2007 is Bastmeijer als zelfstandig ondernemer met zijn bedrijf Klasse(n)Advies gestart. Zijn doel: Een nieuw onderwijsmodel op de markt zetten: VierKeerWijzer®.
Vanwege de grote vraag naar het product zijn er inmiddels meerdere mensen aan het bedrijf verbonden, ieder met een eigen specialisatie

 

Anders leren

 Organiseren

4keer


Bezoek  ook

Webje-wijzer.nl

SCHUIFPUZZEL

zijkantrechts